Állapotüzenet

Pályázható

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - GINOP-2.2.1-15

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és

ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és

iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).

b) főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nem állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

c) állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

d) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

e) 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.

A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük.

A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumi együttműködési megállapodásban biztosítani szükséges, hogy a projektből fakadó szellemi tulajdonjogok és az azokkal összefüggő hozzáférési jogok a különböző együttműködő partnereket illessék meg oly módon, hogy az megfelelően tükrözze a munkacsomagjaikat, hozzájárulásaikat és érdekeiket.

Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

Konzorciumi tagnak kizárólag önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepi tekinthetők (pl. ha egy egyetem több tanszéke vesz részt a projektben, az egyetem akkor is csak egy konzorciumi tagnak számít).

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy vállalkozásnak és legalább egy költségvetési szervnek vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, amennyiben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősül, vagy a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi vagy magán felsőoktatási intézménynek.

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 25%-a):

a) Alapkutatás

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását.

Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.

Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez alapkutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát.

Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza.

b) Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez.

Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkezőkörnyezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez azalkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatottalkalmazottja van.

Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát.

Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza.

c) Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

 

 

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe):

a) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható.

b) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható.

c) Piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható.

d) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében

a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.

b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.

c) Immateriális javak beszerzése:

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.

b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.

c) Immateriális javak beszerzése:

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely a 651/2014/EU rendelet szerinti új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig termelési célra nem használhatóak.

Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt szinten egy választható.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 4000 millió Ft.

b) Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes támogatási összegének 5%-át kitevő támogatást kell igényelnie.

 

c) A támogatás maximális mértéke:

Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ, az alábbiak szerint:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:

(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

(i) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

(ii) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(iii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.

Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni az (a) pontban felsorolt kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatási kategória

Mikro- és

kisvállalkozás

 

Közép

vállalkozás

Nagy

vállalkozás

Alapkutatás

100%

100%

100%

Ipari kutatás

70%

60%

50%

Kísérleti fejlesztése

45%

35%

25%

Ipari kutatás az alábbi esetben:

- a projekt hatékony együttműködést

foglal magában

80%

75%

65%

Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben:

- a projekt hatékony együttműködést

foglal magában

60%

50%

40%

 

 

  • Csekély összegű támogatás

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

  • Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

  • Regionális beruházási támogatás

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:

(a) Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: mikro- és kisvállalkozás: 45%, középvállalkozás: 35%, nagyvállalkozás 25%

(b) Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%, nagyvállalkozás: 35%

(c) Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás: 60%, nagyvállalkozás 50%

 

Támogatási

kategória

megye

mikro-,

kisvállalko

zás

középváll

alkozás

nagyvállal

kozás

Regionális

beruházási

támogatás

Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron

megyék

45%

35%

25%

Veszprém, Fejér, és

Komárom-Esztergom megyék

55%

45%

35%

Somogy, Baranya, Tolna,

Nógrád, Heves, Borsod-AbaújZemplén,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Hajdú-Bihar, Szabolcs-SzatmárBereg,

Bács-Kiskun, Csongrád,

Békés megyék

70%

60%

50%

 

 

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2016. április 18.

• 2016. október 31.

• 2017. április 24.

• 2017. november 30.

Részletes pályázati dokumentációért kattintson ide

Letölthető fájlok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Általános útmutató995.37 KB
PDF ikon Pályázati felhívás1002.41 KB
PDF ikon Monitoring tájékoztató591.3 KB
Kategória: 
Hazai
Nemzetközi